ระบบลงทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University
บัตรประชาชน :  
รหัสนักศึกษา :  
กรุณากรอกข้อมูลที่ปรากฏ
เข้าสู่ระบบ