ระบบลงทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University
ระบบลงทะเบียนออนไลน์

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษา 1/2565

ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 มีนาคม 2566

 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

และมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

สามารถเข้าไปเลือกแผนการศึกษาได้ที่ 

https://dssj.stou.ac.th/chooseplan


ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เท่านั้น

นักศึกษาที่ไม่เข้ามาเลือกแผนการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด

มหาวิทยาลัยจะกำหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1 โดยอัตโนมัติ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนและการเลือกแผนการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชาต่อ 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาของแต่ละชุดวิชาที่ประสงค์
จะลงทะเบียนที่เหมือนหรือต่างกันก็ได้ โดยช่วงเวลาของการลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาให้เป็นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. นักศึกษาเลือกแผนการศึกษาของชุดวิชาที่ลงทะเบียนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาภายหลังได้
จนกว่าจะลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป

3. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น หากพ้นเวลาที่กำหนดให้เลือกแผนการศึกษา
ไปแล้ว ชุดวิชาที่ลงทะเบียนนั้นจะถูกกำหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1
4. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาในช่วงที่พ้นระยะเวลาที่กำหนดให้เลือกแผนการศึกษาไปแล้ว จะไม่สามารถเลือกแผนการศึกษาอื่นได้
โดยชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชานั้น จะถูกกำหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1