ระบบลงทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2562

เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน/เพิ่มชุดวิชา

 
1.  การลงทะเบียนเรียน/เพิ่มชุดวิชา ของท่านจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อท่านได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน/เพิ่มชุดวิชา
     ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ 7-eleven แล้วเท่านั้น  หากนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมช่องทางอื่นๆ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์   
     ทางเคาน์เตอร์ธนาคาร มหาวิทยาลัยถือว่าการลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาของนักศึกษาไม่สมบูรณ์   
     นักศึกษาจะต้องเข้าเลือกแผนการศึกษาอีกครั้ง ที่ https://web4.stou.ac.th/eduplan
  ไปที่หัวข้อ เลือกแผนการศึกษา

2.  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน/เพิ่มชุดวิชา ที่เลือกแผนการศึกษา ก2 หรือแผนการศึกษา ก3 จะต้องชำระเงิน ภายใน
     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยจะกำหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1 โดยอัตโนมัติ