ระบบลงทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University
ระบบลงทะเบียนออนไลน์

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2565

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 17 กันยายน 2566

 * * * ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2566 * * *

ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566