ระบบลงทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University
ระบบลงทะเบียนออนไลน์

นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก2

มหาวิทยาลัยจัดสอบ กลางภาค เฉพาะรูปแบบออนไลน์เท่านั้น
สำหรับการสอบปลายภาคนักศึกษาต้องทำการเลือกรูปแบบการสอบอีกครั้ง
ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนและการเลือกแผนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564

1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชาต่อ 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาของแต่ละชุดวิชาที่ประสงค์
จะลงทะเบียนที่เหมือนหรือต่างกันก็ได้ โดยช่วงเวลาของการลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาให้เป็นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. นักศึกษาเลือกแผนการศึกษาของชุดวิชาที่ลงทะเบียนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาภายหลังได้
จนกว่าจะลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป

3. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น หากพ้นเวลาที่กำหนดให้เลือกแผนการศึกษา
ไปแล้ว ชุดวิชาที่ลงทะเบียนนั้นจะถูกกำหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1
4. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาในช่วงที่พ้นระยะเวลาที่กำหนดให้เลือกแผนการศึกษาไปแล้ว จะไม่สามารถเลือกแผนการศึกษาอื่นได้
โดยชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชานั้น จะถูกกำหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1
5. นักศึกษาปกติเท่านั้นจึงจะได้สิทธิเลือกแผนการศึกษา ก2  สำหรับนักศึกษาลักษณะพิเศษ (ผู้ที่มองไม่เห็น หรือไม่ได้ยิน ออทิสติก
หรือเป็นผู้ต้องขัง) นักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศ และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร ต้องลงทะเบียนเรียนแผนการศึกษา ก1 เท่านั้น
6. นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก2  มหาวิทยาลัยจะจัดสอบกลางภาคเฉพาะรูปแบบออนไลน์เท่านั้น  สำหรับการสอบปลายภาค นักศึกษาต้องเข้าทำการเลือก รูปแบบการสอบในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 
 
ข้อกำหนด!  การลงทะเบียนเรียนและการเลือกแผนการศึกษาจะสมบูรณ์ เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบว่าข้อมูลของนักศึกษาถูกต้อง
และครบถ้วนเท่านั้น
การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ เลือกแผนการศึกษา ต้องชำค่าธรรมเนียมก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว แผนการศึกษา ก2 และ ก3 จะถูกปรับไปเป็นแผนการศึกษา ก1