ระบบลงทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University
ระบบลงทะเบียนออนไลน์

นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก2

มหาวิทยาลัยจัดสอบเฉพาะรูปแบบออนไลน์เท่านั้น

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนและการเลือกแผนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชาต่อ 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาของแต่ละชุดวิชาที่ประสงค์
จะลงทะเบียนที่เหมือนหรือต่างกันก็ได้ โดยช่วงเวลาของการลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาให้เป็นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. นักศึกษาเลือกแผนการศึกษาของชุดวิชาที่ลงทะเบียนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาภายหลังได้
จนกว่าจะลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป

3. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น หากพ้นเวลาที่กำหนดให้เลือกแผนการศึกษา
ไปแล้ว ชุดวิชาที่ลงทะเบียนนั้นจะถูกกำหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1
4. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาในช่วงที่พ้นระยะเวลาที่กำหนดให้เลือกแผนการศึกษาไปแล้ว จะไม่สามารถเลือกแผนการศึกษาอื่นได้
โดยชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชานั้น จะถูกกำหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1
5. นักศึกษาปกติเท่านั้นจึงจะได้สิทธิเลือกแผนการศึกษา ก2  สำหรับนักศึกษาลักษณะพิเศษ (ผู้ที่มองไม่เห็น หรือไม่ได้ยิน ออทิสติก
หรือเป็นผู้ต้องขัง) นักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศ และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร ต้องลงทะเบียนเรียนแผนการศึกษา ก1 เท่านั้น
6. นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก2  มหาวิทยาลัยจะจัดสอบเฉพาะรูปแบบออนไลน์เท่านั้น

 
 
ข้อกำหนด!  การลงทะเบียนเรียนและการเลือกแผนการศึกษาจะสมบูรณ์ เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบว่าข้อมูลของนักศึกษาถูกต้อง
และครบถ้วนเท่านั้น
การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ เลือกแผนการศึกษา ต้องชำค่าธรรมเนียมก่อนวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว แผนการศึกษา ก2 และ ก3 จะถูกปรับไปเป็นแผนการศึกษา ก1