ระบบลงทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University
ระบบลงทะเบียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยเปิดให้นักศึกษาที่ทราบผลการสอบไล่ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 และปรากฏว่าสอบไม่ผ่าน หรือไม่เข้าสอบ สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 มีนาคม 2567 

 

 

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2566 

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยขยายระยะเวลาให้ลงทะเบียนเรียนได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 

เมื่อมหาวิทยาลัยรับข้อมูลการลงทะเบียนเรียนเข้าระบบ 3 - 5 วันทำการแล้ว นักศึกษาสามารถเข้าไปเลือกแผนการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ https://dssj.stou.ac.th/chooseplan/ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ทั้งนี้นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการเลือกแผนการศึกษา