ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University
ระบบรับสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
คำแนะนำการสมัคร l ข้อมูลประชาสัมพันธ์ l ขั้นตอนการสมัคร
 


"ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ยังไม่ต้องเลือกแผนการศึกษา
มหาวิทยาลัยจะแจ้งการเลือกแผนการศึกษาให้ท่านทราบหลังจาก
ได้การตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว"

 

ข้อมูลประชาสัมพันธ์


หากมีคำถามหรือต้องการปรึกษาเรื่องทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา สามารถส่งข้อความมา
ที่ Facebook ถามไพฑูรย์ หรือ email re.reoffice@stou.ac.th
หรือ เว็บไซต์ https://www.stou.ac.th/offices/ore/helpdesk/

 


 

กลับเมนู

 
ขั้นตอนการสมัคร

กลับเมนู