ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University
ระบบรับสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
คำแนะนำการสมัคร l ข้อมูลประชาสัมพันธ์ l ขั้นตอนการสมัคร l ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 

ข้อมูลประชาสัมพันธ์


"ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ยังไม่ต้องเลือกแผนการศึกษา
มหาวิทยาลัยจะแจ้งการเลือกแผนการศึกษาให้ท่านทราบหลังจาก
ได้การตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว"นักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 และ ก3(ศูนย์การเรียนรู้ และแผนการศึกษาสำรอง)
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 สิงหาคม 2563
(สำหรับนักศึกษาที่ไม่แจ้งความประสงค์ หรือพ้นระยะเวลาที่กำหนดให้เลือก
แผนการศึกษาแล้ว ชุดวิชานั้นจะถูกกำหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1)

*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเลือกแผนการศึกษาได้ จนกว่าจะลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป ***

ศึกษารายละเอียด และเลือกแผนการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ https://web4.stou.ac.th/eduplan
 

หากมีคำถามหรือต้องการปรึกษาเรื่องทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา สามารถส่งข้อความมา
ที่ Facebook ถามไพฑูรย์ หรือ email re.reoffice@stou.ac.th
หรือ เว็บไซต์ https://www.stou.ac.th/offices/ore/helpdesk/

 

 

กลับเมนู

 
 
 
ขั้นตอนการสมัคร

กลับเมนู